Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Monitoren Grondwater Engbertsdijksvenen natuurgebied
Monitoren Grondwater Engbertsdijksvenen natuurgebied

De Engbertsdijksvenen krijgen een grondwater monitoringsnetwerk

Jaar
2018
Toepassing
Water onderzoek
Expertise
Milieuonderzoek
Monitoren Grondwater Engbertsdijksvenen natuurgebied

Herstelwerkzaamheden aan de Engbertsdijksvenen in Overijssel

Engbertsdijksvenen is een Natura 2000 gebied in de provincie Overijssel. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit bijzondere gebied is duizend hectare groot. Het is onderdeel van een voormalig hoogveengebied en bevat nog een kleine kern met levend hoogveen met een oorspronkelijke dikte van vijf meter. Naast het levende hoogveen is er in Engbertsdijksvenen ook nog meer dan 600 hectare herstellend hoogveen te bewonderen.

Herstelmaatregelen 

Vanuit Europese regelgeving is het noodzakelijk om het aanwezige hoogveen te behouden en te herstellen. Het natuurgebied kampt namelijk met verdroging. Marcel Clewits, Technisch Manager van project Planvorming Engbertsdijksvenen, vertelt hoe het zit: 'Door ontginning voor onder andere de landbouw is de grondwaterstand lager geworden. Op dit moment wordt er een inrichtingsplan gemaakt waarbij er herstelmaatregelen worden bedacht en uitgevoerd. Denk hierbij aan compartimenteren en het dempen van sloten en greppels. Allemaal bedoeld om de grondwaterstand in het natuurgebied te verhogen en het regenwater in het gebied zo goed mogelijk vast te houden. Hierdoor kan het herstellende hoogveen voldoende vochtig worden.'

Het monitoringsnetwerk is samen met omwonenden en landeigenaren opgesteld.
Monitoren Grondwater Engbertsdijksvenen Marcel Clewits
Marcel Clewits | Technisch Manager project Planvorming Engbertsdijksvenen

Project Planvorming Engbertsdijksvenen

Binnen het Project Planvorming Engbertsdijksvenen staat de vraag centraal op welke manier de vernatting plaats kan vinden die nodig is om de natuurdoelen voor het gebied te behalen. Samen met onder andere hydrologen en ecologen werkt een kernteam aan het detailleren en uitwerken van de gebiedsanalyse. Uiteindelijk komen zij tot een voorstel met maatregelen en een gedragen inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan wordt door de Bestuurlijke Adviescommissie van het project vastgesteld en aan de provincie Overijssel aangeboden.

De aanleg van een grondwatermonitoringsnetwerk 

Om de effecten van de herstelmaatregelen te monitoren is een grondwatermonitoringsnetwerk gerealiseerd. Hiervoor zijn 59 peilbuizen geïnstalleerd binnen een straal van 1,5 kilometer rondom het natuurgebied. Clewits: 'Het monitoringsnetwerk is samen met omwonenden en landeigenaren opgesteld. Zij hebben meegedacht over waar de peilbuizen het beste konden komen, omdat zij direct betrokken zijn en natuurlijk beschikken over heel specifieke gebiedskennis.'

'Het omliggende gebied moet zo droog mogelijk blijven'

'Niet alleen in het natuurgebied worden er maatregelen getroffen, ook erbuiten. LTO Noord, belangenbehartigingsorganisatie van en voor agrarische ondernemers in de negen provincies boven de Maas, is gevraagd om daarvoor een inrichtingsplan uit te werken. Vernatting is voor het herstel van het levend hoogveen in het natuurgebied noodzakelijk, maar het omliggende gebied moet zo droog mogelijk blijven. De maatregelen die wij voorstellen moeten dus zo min mogelijk impact hebben op de omgeving. Daarom willen we ook nu al een goed beeld hebben van de grondwaterstanden. De komende jaren wordt er volop gemeten en gemonitord rondom het natuurgebied. We bouwen een meetreeks op zodat we straks de eventuele effecten van de genomen maatregelen scherp in beeld krijgen en daar tijdig op kunnen reageren.'

Cookies toestaan?

Om deze content te kunnen bekijken, moeten cookies geaccepteerd worden.

Cookie instellingen aanpassen
Wouter Evertse

Neem contact op met onze specialisten

Advies nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Onze specialist Wouter helpt u graag verder.