Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Water

Waarom is grondwater monitoring belangrijk?

Grondwatermonitoring is een essentieel onderdeel van elk milieu-informatiesysteem. Op basis van gevalideerde grondwatermonitoringsgegevens kunnen de juiste beslissingen worden genomen.

Het grootste risico van niet weten hoeveel grondwater er is, is te veel verbruiken. Constante monitoring levert de gegevens die nodig zijn om het grondwatergebruik verantwoord en duurzaam te maken. Daarnaast kan het als leidraad dienen voor de besluitvorming over ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie. Zoals in alle gevallen geldt de regel; één meting is geen meting.

Grondwater monitoring: hoe werkt het 

Grondwatermonitoring kan klein zijn, met slechts één pelibuis, of groot, met een heel netwerk van peilbuizen die door het hele land zijn geïnstalleerd. Een peilbuis is over het algemeen uitgerust met een water level logger of waterkwaliteitssonde om de metingen uit te voeren, afhankelijk van de parameters die moeten worden gemeten. Denk hierbij aan waterstand en geleidbaarheid, om bijvoorbeeld fluctuaties in het grondwater en indringing van zout water vast te leggen. Aan de peilbuis kan een modem worden toegevoegd om de data van de sensoren door te sturen naar een online omgeving, waar de data bekeken en geanalyseerd kan worden.

Continue monitoring van grondwater draagt bij aan de volgende doelen:

  1. Bewaken van de duurzaamheid op lange termijn van een watervoerende laag als een veilige en stabiele watervoorziening, en het beleid daarop aanpassen.

  2. Identificeren van ondergrondse verontreinigingen, het inschatten van de snelheid en richting van de verontreinigingsstroom en beperken van de verontreinigingsbronnen.

  3. Beheren van grondwaterstanden en voorkomen van schade door binnendringen van zout water, droogte of overstromingen. Het grondwatermeetnet levert de gegevens waarop maatregelen kunnen worden ontworpen en geeft de informatie wanneer u de instellingen van uw waterbeheersysteem moet wijzigen.

  4. Aanpassen aan klimaatverandering. Het grondwatermeetnet stelt waterschappen en gemeenten in staat om tijdig waarschuwingen voor droogte of overstromingen af te geven en passende mitigerende maatregelen te nemen.

In alle gevallen is een constante grondwatermonitoring essentieel om onze waterkwaliteit op peil te houden of te verbeteren en een constante waterkwantiteit te waarborgen.

Als alternatief kunnen regelmatig handmatige metingen worden uitgevoerd met een waterniveaumeter. Maar het belangrijkste voordeel van monitoring versus handmatig meten is dat de gegevensverzameling continu is: elke kleine fluctuatie of afwijking wordt geregistreerd, wat belangrijk kan zijn bij plotselinge weersveranderingen.

Bovendien kunnen grote veranderingen direct worden gedetecteerd, zodat eventueel noodzakelijke acties tijdig kunnen worden ondernomen.

Door gedurende langere tijd te monitoren kunnen trends worden gedetecteerd en modellen worden gemaakt. Deze waardevolle inzichten zijn essentieel om te beginnen met het reguleren van het grondwatergebruik. Als de effecten van bepaalde activiteiten of weersomstandigheden bekend zijn, kan hiermee rekening worden gehouden bij het maken van plannen of maatregelen.

Misschien ook interessant voor u