Waar bent u naar op zoek?
Mijn offerte
Nulmeting Natura 200 Gebied Het Binnenveld peilbuis in veld
Nulmeting Natura 200 Gebied Het Binnenveld peilbuis in veld

Nulmeting in het Binnenveld

Jaar
2016
Toepassing
Water onderzoek
Expertise
Milieuonderzoek
Nulmeting Natura 200 Gebied Het Binnenveld peilbuis in veld

De nulsituatie in natura-2000 gebied het 'Binnenveld' wordt vastgesteld

'De Hel', 'Blauwe Hel' en 'Bennekomse Meent' zijn natuurgebieden in het natuurreservaat 'het Binnenveld'. Sinds 2014 zijn deze gebieden een Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De provincies Utrecht en Gelderland, en het Waterschap Vallei en Veluwe, zijn verantwoordelijk voor de instandhouding en verbetering van deze natuurgebieden. De gebieden zijn erg bijzonder: in het 113 hectare grootte gebied zijn onder andere blauwgrasland, trilveen en Geel schorpioenmos te vinden.

Nulmeting

Voor de instandhouding en verbetering van het bijzondere Natura 2000-gebied worden er in de toekomst diverse maatregelen uitgevoerd. Voordat dit gebeurt is het nodig om een nul-situatie vast te leggen. Hierbij worden de huidige waterstanden vastgelegd en wordt er gekeken of omliggende percelen en woningen last hebben van wateroverlast. Hiervoor wordt een aantal peilbuizen geplaatst om gedetailleerd uitspraken te kunnen doen over de initiële grondwaterstanden. Royal Eijkelkamp leverde en installeerde een tiental telemetrisch hoogfrequente grondwatermonitoringssystemen. Deze bestaan uit: Diver water level loggers, Global Data Transmitters en de Royal Eijkelkamp Web Portal inclusief data validatie. De nulmeting neemt ongeveer een jaar in beslag.

Interne maatregelen

Na de nulmeting worden tot 2021 zogenaamde interne maatregelen uitgevoerd binnen de natuurgebieden. De maatregelen hebben als doel om de aanvoer van kwel te bevorderen. Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. Bovendien moeten de maatregelen de vorming van regenwaterlenzen tegengaan. Dit zijn dunne lagen zoetwater in de bodem die door verschillen in dichtheid direct drijven op zoutwater. Hiervoor worden bestaande slootjes en greppels afgedamd en verondiept. Daarnaast wordt een belangrijk deel van de houtopslag in het Natura 2000-gebied verwijderd, zoals bos en struweel. Struweel is een begroeiing die voornamelijk bestaat uit struiken van één tot vijf meter hoog. 

Monitoring

Ook na de nulmeting worden de natuurgebieden gemonitord. Zo kan worden vastgesteld of de genomen maatregelen voldoende effect opleveren om de instandhoudingsdoelen te halen. Als blijkt dat er onvoldoende vernatting is opgetreden of dat verdere uitbreiding van het planten-verspreidingsgebied noodzakelijk is, kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen na 2021.

Sandra da Cruz Rodrigues

Neem contact op met onze specialisten

Advies nodig bij het kiezen van het juiste product voor uw toepassing? Onze specialist Sandra helpt u graag verder.